В една банка – до 25% от парите на държавна фирма

Image_1954865_126Не повече от 25% от парите на държавните фирми могат да бъдат в една банка. Това става ясно от обявения днес проект на правила за избор на кредитни или финансови институции. Те са задължителни за търговски дружества с над 50% държавно участие. Депозираните пари, за които се слага таван, се изчисляват като разлика между наличните активи и кредитите, изчислени в левове. Изискването е валидно за фирми със средства над 3 млн. лв.

Новите правила са на работна група, председателствана от премиера Марин Райков. Той поиска да няма концентрация на парите и заяви, че ще настоява за прозрачност, ефективност, диверсификация на парите и избягване на риска.
Държавните дружества трябва да изберат в коя банка да депозират парите си между представени оферти на най-малко 5 трезора.

Критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта. Тя се изчислява на базата на неколичествени и количествени показатели. Първите са с тежест 40%, вторите – 60%. Сред неколичествените показатели са опит на кандидатите в последните 5 години, качество на финансовите услуги, както и дали той е предпочитан от други дружества в същия отрасъл.

За депозитите основните количествени показатели са лихвени условия, срочност, обем, валута и условия при предсрочно прекратяване.
За платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо, критериите са такси и комисиони, при различни разплащания и лихвени условия.
При конкурси за финансиране – оборотни, инвестиционни и други кредити и гаранции, показателите са лихвени условия, срочност, такси и комисиони, вид и размер на обезпечение, предвидени санкции.

Лихвени условия, такси и комисиони са количествените критерии за избор на финансова институция при сделки с финансови инструменти.

След приемане на промените в постановлението на Министерския съвет държавните компании ще имат 6 месеца да разпределят парите си в банките съобразно правилата.